Your address will show here +12 34 56 78
Tasawwuf
Het komt wel eens voor dat wij vergeten om benedicties en salutaties te roepen tot de Profeet ﷺ. Elke keer dat het gebeurt is natuurlijk een gemiste deugd. Daarom hebben wij hierover een artikel aan gewijd. Een spirituele en geweldige methodiek om consistentheid te ontwikkelen in deze geweldige handeling. Je zal hierdoor immens van benutten en een diepere zicht krijgen.

Ieder mens consumeert wel eens, hieruit is de methodiek vanuit ontstaan. Je moet het zien alsof je als mens bruidsschat betaalt aan je [eigen] lichtgevende spirituele vorm. Bijvoorbeeld bij eten, drinken, kledij, echtelijke relaties, onderdak, transport of wanneer je een bediende of lakei hebt, dien je hiervoor een bruidsschat te betalen. Hetzelfde op het moment wanneer je zit, staat, loopt, slaapt, wakker wordt, zwijgt, spreek, enzovoort. In al deze handelingen is het belangrijk dat je hiervoor je schuld aflost. Net zoals een man die bruidsschat betaalt aan zijn vrouw.
Wanneer je lichaam wilt consumeren, probeer dan deze methodiek tegen je lichaam te zeggen dat het aan drie voorwaarden moet voldoen. Deze drie voorwaarden worden hieronder beschreven.

Eerste voorwaarde is Plechtigheid
De eerste voorwaarde is dat je een plechtigheid sluit met Allah ﷻ. Je zult niet tot Hem ﷻ ongehoorzaam zijn, zolang de kracht die door het voedsel wordt verschacht in je lichaam blijft voortborduren. En dat je die kracht niet zult gebruiken om de schepping van Allah te schaden. Je zult het liever gebruiken om Allah ﷻ te gehoorzamen en te stoppen bij grenzen die Hij heeft gesteld. Dit zal je doen op zo’n manier die Hem ﷻ behaagt.

Tweede voorwaarde is Het aantal
De tweede voorwaarde is dat je rekening zal houden met het voedsel dat je wilt consumeren. Indien het eten kan worden geteld, zoals dadels, vijgen, rozijnen, amandelen of vruchten, stuur dan een gelijk aantal benedicties en salutaties op onze geweldige Profeet ﷺ.  Als je deze voorwaarde handhaaft, mag je hierna eten wat je wilt. Het is simpel, betaal je bruidsschat.
Hoe zit het met eten wat gemengd is, zoals couscous, pastaschotel, biryani, enzovoort?
Voor zulke eten is het belangrijk om een schatting te maken hoeveel het zou kosten in geldwaarde. Probeer dan te hanteren dat een euro gelijk is aan drieëntwintig koperen munten. Stuur dan drieëntwintig benedicties en salutaties op de Profeet ﷺ. Dit geldt zelfs voor eten die tot jou zijn gekomen zonder dat je betaald hebt. Als het een klein hap is, stuur dan een enkel benedictie en salutatie op de Profeet ﷺ.

De laatste voorwaarde is Toevlucht
De derde voorwaarde geldt als een dekking na elke maaltijd. Dit doe je door drie keer naar Allah’s ﷻ  vergeving te zoeken en drie benedicties en salutaties op de Profeet ﷺ te roepen. Dit kan je doen door te zeggen: “Er is geen schepper, behalve Allah, Muhammad is de Boodschapper van Allah.” En uit ook: “Allah is de grootste” drie keer.

Doe hetzelfde wanneer je iets drinkt. Wanneer je klaar bent met consumeren zeg: “Alle lof zij Allah.”

Probeer het te doen wanneer je iets aantrekt, zoals een hemd, tulband, schoenen etc.. Ga niet verder totdat je de bruidsschat hebt betaald door deze drie voorwaarden te handhaven.

Bron: Sharab Ahl al-Safa fi al-Salat ‘ala al-Nabi al-Mustafa
0

Geloofsleer Aqida

Allah’s ﷻ naam zij het begin, de Barmhartigste en de meest Genadevolle.  Wij loven Hem en zenden Salutaties op Zijn Nobele Boodschapper ﷺ. Alle lof zij Allāh ﷻ, en dit is het hoogmoedigste begrip en kennis.

Het oordeel betreffende de viering van de geboortedag van de Profeet ﷺ wordt door sommigen moslims als onjuist verklaard. Het doel van dit artikel is om licht te schijnen op dit onderwerp. En alle onjuiste kwesties in de harten en denkvermogen van moslims te verdrijven. Evenzo is dit artikel een refutatie tegen alle artikelen die deze vonnis als onjuist karakteriseren. Als basis wordt het artikel van al-Yaqeen gebruikt om hierop een tegengeluid aan te bieden en te reageren op het onvoldoende analyse op hun gebruik van de Qur’an en Profetische overleveringen [Hadith].

In het artikel wordt door middel van een hadith overlevering geschetst dat het vieren van de geboortedag van de Profeet ﷺ tot de verwerpelijke innovaties behoort.

1. Het behoort niet tot de Soennah.

De redevoering ter gebruik making van de door hen gekozen hadith is als volgt:
Het behoorde niet tot de Soennah van de Boodschapper (vrede zij met hem) of die van de rechtgeleide kaliefen. Om deze reden betreft het hier een verboden religieuze innovatie…

Waarom is deze analyse onvoldoende en ongegrond?
Het is onduidelijk waarom het vieren van de geboortedag van de Profeet ﷺ tot een religieuze innovatie hoort. Deze onduidelijkheid schiet voort door het ongedefinieerde begripsbepaling ‘vieren’. Het afbakenen van begrippen is de eerste stap om een helder formulering weer te geven. Het vieren van de geboortedag van de Profeet ﷺ  bestaat uit de volgende mogelijke hoofdlijnen:

 

 • congregeren

 • het gedenken van Allah ﷻ

 • het verrichten van het gezamenlijke gebed

 • het luisteren naar de recitatie van de Qur’an

 • het luisteren naar de poëzie over de Profeet ﷺ

 • het luisteren naar de Sirah [levensverhaal] van de Profeet ﷺ . En geen enkel weldenkend moslim zal dit ontkennen!

   

Een persoon zou kunnen zeggen dat bij sommige vieringen een mengelmoes van vrouwen en mannen aanwezig is, en hierdoor het vieren van de geboortedag van de Profeet ﷺ  verboden is. Het antwoord is als volgt: Als deze onrechtmatige handelingen in een congregatie aanwezig zijn, dan is het attenderen aan zulke plaatselijke evenementen verboden. Let op! Het betekent niet dat een verbod op het vieren komt, maar alleen zulke eigenaardige congregatie. Het ontkennen van dit behoort tot een onaangename gedachtegoed, want het is hetzelfde als een persoon verboden wordt om de Qur’an te reciteren, omdat de persoon geen baard draagt. Dit is een onjuiste en onwetende gelaatstrekking.

2. Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt.


Vervolgens wordt de Qur’an vers 5:3 als volgt geciteerd door de organisatie: “Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt.

 

Met de volgende argumentatie: 
Doet een persoon iets om dichter bij Allah ﷻ te geraken wat niet door de Profeet (vrede zij met hem) is verricht of bevolen en ook niet is gedaan door de rechtgeleide kaliefen die hem opvolgden, dan duidt dit erop dat diegene de Boodschapper (vrede zij met hem) beschuldigt van het niet volledig uitleggen van de religie aan de mensen. Dit omdat diegene iets toevoegt en toeschrijft aan de religie, terwijl de Boodschapper (vrede zij met hem) hier niet mee is gekomen.

Waarom is deze analyse onvoldoende en ongegrond?
Niet alle innovaties wordt gezien als verwerpelijk. Geldt dit wel, dan behoort onderstaand opsomming ook tot verwerpelijke innovaties, en dit is onjuist.


 

 • Het verzamelen van mensen achter één ‘Imām in het laatste gedeelte van de nacht voor Ṣalāt at-Tahajjud na Ṣalāt At-Tarāwīh, of

 • het uitlezen van de Qur’ān, of

 • de speciale duʿā welke wordt verricht bij het uitlezen van de Qur’ān, of

de preek van de ‘Imām , want ieder moslim is verplicht te geloven dat de Boodschap van de Profeet ﷺ, perfect en volledig is.

 

En dit komt niet overeen met de basis principes van de islamitische geloofsovertuiging [Aqida], want ieder moslim is verplicht te geloven dat de Boodschap van de Profeet ﷺ, perfect en volledig is.

Het is sterk ongegrond wanneer een persoon zegt dat alles wat de Profeet ﷺ of de Sahaba’s [nobele metgezellen] niet gedaan hebben tot verwerpelijke innovatie behoort. Zie het boek van Shaykh Sayyid Alawi al-Maliki al-Makki betreft Mawlid voor een dieper analogie.

3. Een imitatie van de christenen

Het vieren van de geboortedag van de Profeet (vrede zij met hem) is een imitatie van de christenen, aangezien zij de geboortedag van cIesa (vrede zij met hem) vieren en hen imiteren is ons verboden. De overlevering leert ons namelijk dat het verboden is de ongelovigen te imiteren (in geloofszaken) en draagt ons op van hen te verschillen. Dit geldt vooral met betrekking tot de symbolen en rituelen van hun religie. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie een volk imiteert behoort tot hen.”’

 

Waarom is deze analyse onvoldoende en ongegrond?
Het artikel is misleidend, omdat er vanuit het niets wordt uitgegaan dat er een verband is met het gedrag van de christenen. In het artikel wordt er gezegd “aangezien zij de geboorte dag van Iesa (vrede zij met hem) vieren en hen imiteren is ons verboden.” Dit brengt ons terug naar het begin van dit artikel, omdat er geen duidelijkheid bevindt in hun begripsbepaling betreft ‘viering’. Indien er gebruik wordt gemaakt van de laatst genoemde betekenis in het begin van het artikel dan is het nog steeds ongegrond, want de christenen geloven niet in de eenheid van Allah ﷻ. Er is vanuit de Tafsir al-Jalalayn geraadpleegd om een verheldering te krijgen op het vers. Uit de raadpleging blijkt dat moslims hun Schepper niet moeten inzien als een vader jegens Sayyiduna Isa, noch moet Sayyiduna Isa gezien worden als een partner van de Schepper of hetzelfde niveau als de Schepper. Doordat het begrip ‘overdrijven’ helder en zuiver is uitgelegd, kan het nu worden getoetst op het vieren van de geboortedag van de Profeet ﷺ.

 

Het is overdreven op het moment zodra een persoon de eenheid van Allah ﷻ verliest. Menend, het aanstellen van partners jegens Allah ﷻ behoort tot polytheisme [Shirk]. Moslims die de geboortedag van de Profeet ﷺ vieren geloven niet dat de Profeet ﷺ tot een Schepper behoort of dezelfde kwaliteiten heeft als een Schepper. Ze geloven dat de Profeet ﷺ, boven andere scheppingen, een verheven rang heeft tot Allah ﷻ. En dit behoort tot de verplichte geloofsovertuigingen dat ieder moslim moet kennen. En als men nog steeds hamert op de term ‘overdrijving’ dan moet men hen een papier en pen overhandigen en vragen tot hoeverre men mag  ‘overdrijven’. Bij Allah ﷻ! Niks specifieks zal worden geschreven, want de Profeet ﷺ is gezegend met de naam Ahmad en dat betekent ‘nobel’, ‘bewonderenswaardig’ of ‘prijzenswaardig’. Is zijn naam niet genoeg dat het vieren van zijn geboorte al toelaatbaar is?

 

Een aanname die wordt gemaakt tot het toelaatbaar stellen van het vieren van de geboortedag van de Profeet ﷺ: het opent deuren tot verdere verwerpelijke innovaties zoals de geboortedagen vieren van geleerden en dit zal meer overdreven zijn. Een zinloze aanname, want als een weldenkend persoon, na bovenstaande argumenten nog steeds niet begrijpt dan is hij verspert.

 

In dit artikel wordt er afgesloten dat het vieren van zijn geboortedag toelaatbaar is gezien het feit dat de inhoudelijke handelingen van het vieren binnen de grenzen van de Shari’a bevinden. Niet ieder innovatie is een verwerpelijke innovatie. Als er een hadith bestaat die zegt dat elke innovatie verwerpelijk is, dan is de diepere betekenis door geleerden helder uitgelegd, want als het letterlijk wordt genomen dan zou letterlijk een auto ook verwerpelijk moeten zijn en een kameel niet. En dit is meer een linguïstische discussie. Vervolgens bestaat er niks zoals overdrijving in het loven van de Profeet ﷺ. Men mag hem zoveel loven als ze hun hart het toelaat, als het maar binnen de grenzen van de Shari’a bevindt. Velen geleerden in voorgaande eeuwen hebben meegedaan aan het vieren van zijn geboortedag en hebben boeken hierover geschreven. Er is een boek verkrijgbaar die dit helder uiteenlegt en zichtbaar weergeeft. Gelieve het boek te raadplegen en degene zijn hart wordt verlicht van kwaadheid en twijfel wordt weggespoeld.

 

Dit artikel is geschreven op basis van de het geraadpleegde boeken die door rechtvaardige geleerden zijn geschreven . Graag de fouten kenbaar maken door hier contact op te nemen. Moge Allah mij middelaar, de Meest lofwaardige. De gunsten van Allāh ﷻ, de Almachtige, zijn in abundantie, Zijn enorme overvloed, betekent een verzameling van lichtgevende parels. Van Allāh ﷻ, de Almachtige is alle leiding, en van Hem is het begin en naar Hem het einde. Het is Zijn lof dat zich verleent tot het geheugen en houdt het intellect onvermengd. O, de Meest Genadevolle, de Meest Barmhartige. Āmīn. Āmīn. En alle lof zij Allāh ﷻ, de Heer van het universum.

0