Your address will show here +12 34 56 78
Geloofsleer Aqida

Dit artikel is een weerlegging voor degenen die Eenheid van Allah ﷻ [Tawhid] verdelen in drie categorieën. Als basis wordt het artikel van al-Yaqeen gebruikt.

 

Ibn Taymiyya, de uitvinder, heeft Tawhid onderverdeeld in drie categorieën:

 • Tawhid al-Rububiyyah
 • Tawhid al-Uluhiyyah
 • Tawhid al-Asma wa al-Sifat

 

In het artikel van al-Yaqeen worden de verzen van de Qur’an weergegeven die dit ondersteunen. Omdat dit onder innovatie [Bid’a] valt, hebben zij een argument geformuleerd om dit te weerleggen:

 

Als antwoord hierop kan er gezegd worden dat het onderverdelen van geloofskwesties wijdverbreid is onder de geleerden. Dit wordt namelijk gedaan ter verheldering en verduidelijking van zaken. Dus spreken van een religieuze innovatie is in dit geval onterecht. Het onderverdelen van feiten op zichzelf is geen innovatie. Wel is het een innovatie om geloofszaken te verzinnen en deze tot feiten te bombarderen.”

 

Op het laatst wordt duidelijk vermeldt: “Het is alleen bedoeld om kennis dichterbij te brengen. Het is een middel en geen doel op zichzelf.”

 

Het is zo wijdverbreid in de pseudo-salafiyyah [wahhabiyyah] beweging dat zij niks anders kennen dan de onderverdeling van Tawhid. Het is verwerpelijk om hierin te geloven als een moslim, want de Profeet ﷺ heeft de eenheid van Allah niet onderverdeeld. Hij ﷺ heeft de entiteit als één geheel gehouden, en niet onderverdeeld in drieën.

 

In het boek, Dichter tot Allah via de weg van Tawassul & Istighatha, wordt het volgende vermeldt:

In al-Tāndīd bī man ‘addada al-Tawḥīd, verwerpt Sayyid Ḥasan al-Saqqāf het bewijs dat is geboden om de indeling van geloof in drie delen te bewijzen. Daarin zegt hij: ‘De goddelijke eenheid die de Boodschapper van Allāh geleerd heeft, is een zuivere eenheid en deze classificatie [in drie delen] is een uitgevonden en verwerpelijke innovatie [Bidʿa] in de religie.’”

 

Sayyid Aḥmad Zaynī al-Daḥlan zegt in zijn boek, al-Durār al-Ṣaniyyah:

Wat hun zeggen dat goddelijke eenheid van twee soorten bestaat – eenheid in heerschappij [Tawḥīd Rūbūbiyya] en eenheid in goddelijkheid [Tawḥīd ‘Ūlūhiyya] – dit is vals omdat eenheid in heerschappij [Tawḥīd Rūbūbiyya] hetzelfde is als eenheid in goddelijkheid [Tawḥīd ‘Ūlūhiyya ]. Is het niet zichtbaar hoe Allāh zegt: ‘Ben Ik niet uw Heer?’ [7:172]. Hij was tevreden om de eenheid van Zijn Heerschappij te bevestigen. Het is duidelijk dat wie Allāh’s Heerschappij bevestigt, Zijn Godheid standaard bevestigt omdat er geen andere Heer dan God is. Zij zijn één en hetzelfde.

              In de ḥadīth wordt vermeld dat de twee engelen de slaaf in zijn graf vragen: “Wie is uw Heer? [al-Rabb]” Zij zeggen niet: “Wie is uw God? [Ilāh]” Dit bewijst dat eenheid in heerschappij [Tawḥīd al-Rūbūbiyya] dezelfde eenheid in goddelijkheid is [Tawḥīd al-‘Ūlūhiyya].”

 

Het is duidelijk genoeg dat het onderverdelen van Tawhid een innovatie is. Het geloven hierin is onjuist. Het is beter en zuiver om te geloven dat de Eenheid van Allah ook een Eenheid blijft!

 

Moge Allah hen leiden die gelooft in een verdeling van uw sublieme Eenheid. Amin.

0

Geloofsleer Aqida

Een reactie op een artikel van al-Yaqeen “Profeten in het dodenrijk”.

In het artikel wordt de onderstaande overlevering van Sahih Muslim geciteerd [in het Nederlands vertaald]:

Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “… Ik zag dat ik met een groep profeten was. Moesa stond in gebed. Hij was een goedgebouwde man alsof hij behoorde tot de stam Shanoe’ah. Ik zag dat cIesa, de zoon van Maryam, ook in gebed stond. Degene die het meest op hem lijkt is cOerwah ibnoe Mascoed ath-Thaqafiy. Ik zag Ibraahiem in gebed staan. Degene die het meest op hem lijkt is jullie vriend (de Profeet verwees naar zichzelf). Toen de tijd van het gebed aanbrak, heb ik hen in gebed geleid.”

Ze hebben gebruik gemaakt van Nasir al-Din al-Albani zijn argumentatie, wat elke salafi/wahhabi volger doet. Het probleem hier is dat volgers van Nasir al-Din al-Albani zijn hadith gradaties in alle boeken toepassen, zelfs boven de boeken van andere grote Muhaditthun [Grootgeleerden in Hadithwetenschappen]. Als voorbeeld is het boek “Tuinen der Oprechten” [Riyad as-Salihin] van Imam an-Nawawi. Dit boek, vertaald in Nederlands, wordt verkocht met de hadith gradaties van al-Albani. Het beeld af aan de gemeenschap dat het boek nu goedgekeurd is door een Imam en nu klaar voor gebruik is en dat het veilig is om te lezen. Alsof het vooraf niet goed was, maar na de toevoeging van de gradaties van al-Albani wel. Men moet de Usul al-Hadith leren [basisbeginselen van hadith] zodat ze niet in zulke valstrik zullen trappen. Om niet af te wijken van het onderwerp zullen wij het in een ander artikel uitgebreider uitleggen, In Sha Allah!

Onderstaande is een vertaling de in het artikel weergegeven tekst [welke van al-Albani afkomstig is]:

Men dient te weten dat het leven van de Profeten, waarover deze Hadieth spreekt, het leven in al-Barzakh (het dodenrijk) is. Het lijkt totaal niet op het wereldse leven. Daarom is het verplicht om hierin te geloven zonder er gelijkenissen aan te trekken, er een hoedanigheid aan te geven of het te vergelijken met dat wat bekend is bij ons in het wereldse leven.

Dit is het standpunt dat de gelovige hierin moet nemen: Het geloven in dat waarmee de Hadieth is gekomen zonder hier analogische interpretaties of persoonlijke meningen aan toe te voegen. En niet zoals de religieuze innoveerders zeggen, namelijk dat het leven van de Profeet in zijn graf een echt leven is! Zij zeggen: “Hij eet, drinkt en heeft gemeenschap met zijn vrouwen.” Maar het is een leven in al-Barzakh. Niemand kent de ware aard hiervan behalve Allah, de Verhevene.

Het klopt inderdaad dat het leven in Barzakh anders is. Het is juist verheven, zoet, prachtig en bijzonder en het lijkt niet op het wereldse leven. Om ons argumentatie te verduidelijken zullen wij een overlevering plaatsen van Sahih Muslim:

Onze Profeet ﷺ is, tijdens zijn avondreis, langs Sayyidunā Mūsā gepasseerd. Hij ﷺ zag hem [Sayyiduna Mūsā] in zijn graf [staand] bidden. De Profeet ﷺ zei: “Ik ging op mijn nachtreis langs Mūsā bij de rode duin, terwijl hij, in zijn graf, in gebed stond.” [Dichter tot Allah via de weg van Tawassul & Istighatha].

Dit sluit aan op de eerste hadith. De Profeet ﷺ zag Sayyiduna Musa bidden in de graf. Dus Sayyiduna Musa was in zijn graf [Barzakh] levend en aan het bidden. In de andere overlevering gingen ze gezamenlijk bidden. Het bewijst het volgende: De Profeet ﷺ was levend [al-Hayat al-Duniya] op dat moment en zag hen levend, terwijl zij niet meer leefden in dezelfde dimensie als de Profeet ﷺ, maar wel leefden in hun graven. Vervolgens hebben ze gezamenlijk gebeden, dus ze kunnen bidden. Volgens al-Albani mag je hier niet verder denken dan het is weergegeven, maar het bewijst overduidelijk dat ze levend zijn in hun graven [Barzakh]. Bij Allah! Wij hebben niet verder geïnterpreteerd, behalve door het aanhalen van een mooi aansluitend hadith. Het is volkomen duidelijk en helder dat al-Albani zijn volgers alleen zijn eigen ego pad wilt laten zien door te zeggen: “analogische interpretaties of persoonlijke meningen” is verboden!

Voor een diepere, heldere, overzichtelijke en neutrale onderzoek op het vraagstuk betreft het bewijs van levende Profeten in het graf, zie onze publicatie “Dichter tot Allah via de weg van Tawassul & Istighatha”.

Dit artikel is geschreven op basis van de het geraadpleegde boeken die door rechtvaardige geleerden zijn geschreven [Dichter tot Allah via de weg van Tawassul & Istighatha]. Dit artikel is niet de mening van de schrijver zelf, maar geheel van geleerden. Moge er fouten aanwezig zijn, dan zeker! Behoren de fouten niet tot de geleerden, maar tot mij [schrijver van het artikel]. Graag de fouten kenbaar maken door hier contact op te nemen. Moge Allah mij [schrijver van dit artikel] vergeven van ieder vorm van fout die aanwezig is en moge Benendicties en Salutaties op hem zijn, diegene die de Grootste Leider van alle Nobele Boodschappers is . Mijn Meester, [mijn] middelaar, de Meest lofwaardige. De gunsten van Allāh , de Almachtige, zijn in abundantie, Zijn enorme overvloed, betekent een verzameling van lichtgevende parels. Van Allāh , de Almachtige is alle leiding, en van Hem is het begin en naar Hem het einde. Het is Zijn lof dat zich verleent tot het geheugen en houdt het intellect onvermengd. O, de Meest Genadevolle, de Meest Barmhartige. Āmīn. Āmīn. En alle lof zij Allāh , de Heer van het universum.

 

0

Geloofsleer Aqida

Allah’s ﷻ naam zij het begin, de Barmhartigste en de meest Genadevolle.  Wij loven Hem en zenden Salutaties op Zijn Nobele Boodschapper ﷺ. Alle lof zij Allāh ﷻ, en dit is het hoogmoedigste begrip en kennis.

Het oordeel betreffende de viering van de geboortedag van de Profeet ﷺ wordt door sommigen moslims als onjuist verklaard. Het doel van dit artikel is om licht te schijnen op dit onderwerp. En alle onjuiste kwesties in de harten en denkvermogen van moslims te verdrijven. Evenzo is dit artikel een refutatie tegen alle artikelen die deze vonnis als onjuist karakteriseren. Als basis wordt het artikel van al-Yaqeen gebruikt om hierop een tegengeluid aan te bieden en te reageren op het onvoldoende analyse op hun gebruik van de Qur’an en Profetische overleveringen [Hadith].

In het artikel wordt door middel van een hadith overlevering geschetst dat het vieren van de geboortedag van de Profeet ﷺ tot de verwerpelijke innovaties behoort.

1. Het behoort niet tot de Soennah.

De redevoering ter gebruik making van de door hen gekozen hadith is als volgt:
Het behoorde niet tot de Soennah van de Boodschapper (vrede zij met hem) of die van de rechtgeleide kaliefen. Om deze reden betreft het hier een verboden religieuze innovatie…

Waarom is deze analyse onvoldoende en ongegrond?
Het is onduidelijk waarom het vieren van de geboortedag van de Profeet ﷺ tot een religieuze innovatie hoort. Deze onduidelijkheid schiet voort door het ongedefinieerde begripsbepaling ‘vieren’. Het afbakenen van begrippen is de eerste stap om een helder formulering weer te geven. Het vieren van de geboortedag van de Profeet ﷺ  bestaat uit de volgende mogelijke hoofdlijnen:

 

 • congregeren

 • het gedenken van Allah ﷻ

 • het verrichten van het gezamenlijke gebed

 • het luisteren naar de recitatie van de Qur’an

 • het luisteren naar de poëzie over de Profeet ﷺ

 • het luisteren naar de Sirah [levensverhaal] van de Profeet ﷺ . En geen enkel weldenkend moslim zal dit ontkennen!

   

Een persoon zou kunnen zeggen dat bij sommige vieringen een mengelmoes van vrouwen en mannen aanwezig is, en hierdoor het vieren van de geboortedag van de Profeet ﷺ  verboden is. Het antwoord is als volgt: Als deze onrechtmatige handelingen in een congregatie aanwezig zijn, dan is het attenderen aan zulke plaatselijke evenementen verboden. Let op! Het betekent niet dat een verbod op het vieren komt, maar alleen zulke eigenaardige congregatie. Het ontkennen van dit behoort tot een onaangename gedachtegoed, want het is hetzelfde als een persoon verboden wordt om de Qur’an te reciteren, omdat de persoon geen baard draagt. Dit is een onjuiste en onwetende gelaatstrekking.

2. Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt.


Vervolgens wordt de Qur’an vers 5:3 als volgt geciteerd door de organisatie: “Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt.

 

Met de volgende argumentatie: 
Doet een persoon iets om dichter bij Allah ﷻ te geraken wat niet door de Profeet (vrede zij met hem) is verricht of bevolen en ook niet is gedaan door de rechtgeleide kaliefen die hem opvolgden, dan duidt dit erop dat diegene de Boodschapper (vrede zij met hem) beschuldigt van het niet volledig uitleggen van de religie aan de mensen. Dit omdat diegene iets toevoegt en toeschrijft aan de religie, terwijl de Boodschapper (vrede zij met hem) hier niet mee is gekomen.

Waarom is deze analyse onvoldoende en ongegrond?
Niet alle innovaties wordt gezien als verwerpelijk. Geldt dit wel, dan behoort onderstaand opsomming ook tot verwerpelijke innovaties, en dit is onjuist.


 

 • Het verzamelen van mensen achter één ‘Imām in het laatste gedeelte van de nacht voor Ṣalāt at-Tahajjud na Ṣalāt At-Tarāwīh, of

 • het uitlezen van de Qur’ān, of

 • de speciale duʿā welke wordt verricht bij het uitlezen van de Qur’ān, of

de preek van de ‘Imām , want ieder moslim is verplicht te geloven dat de Boodschap van de Profeet ﷺ, perfect en volledig is.

 

En dit komt niet overeen met de basis principes van de islamitische geloofsovertuiging [Aqida], want ieder moslim is verplicht te geloven dat de Boodschap van de Profeet ﷺ, perfect en volledig is.

Het is sterk ongegrond wanneer een persoon zegt dat alles wat de Profeet ﷺ of de Sahaba’s [nobele metgezellen] niet gedaan hebben tot verwerpelijke innovatie behoort. Zie het boek van Shaykh Sayyid Alawi al-Maliki al-Makki betreft Mawlid voor een dieper analogie.

3. Een imitatie van de christenen

Het vieren van de geboortedag van de Profeet (vrede zij met hem) is een imitatie van de christenen, aangezien zij de geboortedag van cIesa (vrede zij met hem) vieren en hen imiteren is ons verboden. De overlevering leert ons namelijk dat het verboden is de ongelovigen te imiteren (in geloofszaken) en draagt ons op van hen te verschillen. Dit geldt vooral met betrekking tot de symbolen en rituelen van hun religie. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie een volk imiteert behoort tot hen.”’

 

Waarom is deze analyse onvoldoende en ongegrond?
Het artikel is misleidend, omdat er vanuit het niets wordt uitgegaan dat er een verband is met het gedrag van de christenen. In het artikel wordt er gezegd “aangezien zij de geboorte dag van Iesa (vrede zij met hem) vieren en hen imiteren is ons verboden.” Dit brengt ons terug naar het begin van dit artikel, omdat er geen duidelijkheid bevindt in hun begripsbepaling betreft ‘viering’. Indien er gebruik wordt gemaakt van de laatst genoemde betekenis in het begin van het artikel dan is het nog steeds ongegrond, want de christenen geloven niet in de eenheid van Allah ﷻ. Er is vanuit de Tafsir al-Jalalayn geraadpleegd om een verheldering te krijgen op het vers. Uit de raadpleging blijkt dat moslims hun Schepper niet moeten inzien als een vader jegens Sayyiduna Isa, noch moet Sayyiduna Isa gezien worden als een partner van de Schepper of hetzelfde niveau als de Schepper. Doordat het begrip ‘overdrijven’ helder en zuiver is uitgelegd, kan het nu worden getoetst op het vieren van de geboortedag van de Profeet ﷺ.

 

Het is overdreven op het moment zodra een persoon de eenheid van Allah ﷻ verliest. Menend, het aanstellen van partners jegens Allah ﷻ behoort tot polytheisme [Shirk]. Moslims die de geboortedag van de Profeet ﷺ vieren geloven niet dat de Profeet ﷺ tot een Schepper behoort of dezelfde kwaliteiten heeft als een Schepper. Ze geloven dat de Profeet ﷺ, boven andere scheppingen, een verheven rang heeft tot Allah ﷻ. En dit behoort tot de verplichte geloofsovertuigingen dat ieder moslim moet kennen. En als men nog steeds hamert op de term ‘overdrijving’ dan moet men hen een papier en pen overhandigen en vragen tot hoeverre men mag  ‘overdrijven’. Bij Allah ﷻ! Niks specifieks zal worden geschreven, want de Profeet ﷺ is gezegend met de naam Ahmad en dat betekent ‘nobel’, ‘bewonderenswaardig’ of ‘prijzenswaardig’. Is zijn naam niet genoeg dat het vieren van zijn geboorte al toelaatbaar is?

 

Een aanname die wordt gemaakt tot het toelaatbaar stellen van het vieren van de geboortedag van de Profeet ﷺ: het opent deuren tot verdere verwerpelijke innovaties zoals de geboortedagen vieren van geleerden en dit zal meer overdreven zijn. Een zinloze aanname, want als een weldenkend persoon, na bovenstaande argumenten nog steeds niet begrijpt dan is hij verspert.

 

In dit artikel wordt er afgesloten dat het vieren van zijn geboortedag toelaatbaar is gezien het feit dat de inhoudelijke handelingen van het vieren binnen de grenzen van de Shari’a bevinden. Niet ieder innovatie is een verwerpelijke innovatie. Als er een hadith bestaat die zegt dat elke innovatie verwerpelijk is, dan is de diepere betekenis door geleerden helder uitgelegd, want als het letterlijk wordt genomen dan zou letterlijk een auto ook verwerpelijk moeten zijn en een kameel niet. En dit is meer een linguïstische discussie. Vervolgens bestaat er niks zoals overdrijving in het loven van de Profeet ﷺ. Men mag hem zoveel loven als ze hun hart het toelaat, als het maar binnen de grenzen van de Shari’a bevindt. Velen geleerden in voorgaande eeuwen hebben meegedaan aan het vieren van zijn geboortedag en hebben boeken hierover geschreven. Er is een boek verkrijgbaar die dit helder uiteenlegt en zichtbaar weergeeft. Gelieve het boek te raadplegen en degene zijn hart wordt verlicht van kwaadheid en twijfel wordt weggespoeld.

 

Dit artikel is geschreven op basis van de het geraadpleegde boeken die door rechtvaardige geleerden zijn geschreven . Graag de fouten kenbaar maken door hier contact op te nemen. Moge Allah mij middelaar, de Meest lofwaardige. De gunsten van Allāh ﷻ, de Almachtige, zijn in abundantie, Zijn enorme overvloed, betekent een verzameling van lichtgevende parels. Van Allāh ﷻ, de Almachtige is alle leiding, en van Hem is het begin en naar Hem het einde. Het is Zijn lof dat zich verleent tot het geheugen en houdt het intellect onvermengd. O, de Meest Genadevolle, de Meest Barmhartige. Āmīn. Āmīn. En alle lof zij Allāh ﷻ, de Heer van het universum.

0