Halal & Haram

Het doneren van je organen

Vraag: In mijn thuisland, Nederland, heb ik een brief van de regering ontvangen omtrent het geven van toestemming om (enkele) organen te doneren na mijn overlijden. Is het toegestaan voor een moslim om deze toestemming te geven om (enkele) organen van zijn lichaam te verwijderen als een donatie?

Antwoord: Bij de nalatenschap van de overledene, is het niet toegestaan om organen uit zijn orbitale lichaam te verwijderen of te knippen. Het geven van een dergelijke nalatenschap aan een niet islamitische wetvolger wordt als niet-betrouwbaar beschouwd. Daarnaast mag men deze toestemming niet geven of navolgen.

Ja, er bestaat geen twijfel over dat op dit moment een menselijke orgaanbank een medische noodzakelijkheid is. Sommige onvoorziene omstandigheden of calamiteiten vereisen mogelijk de noodzaak van een orgaantransplantatie en in sommige moeilijke omstandigheden is het een nood om een orgaantransplantatie te ondergaan. Daarom is in dergelijke omstandigheden een transplantatie [van een menselijke orgaanbank] voor genezing of operatiemaatregelen raadzaam. In dit innovatieve tijdperk, overplanten of snijden en verwijderen van menselijke organen omwille van de mensheid, worden duizenden mensen op de rand van stervende, zieke mensen, invalide of de verwaarloosde mensen gered van de dood. Hierdoor zou een gezond mens zijn organen willen doneren, alleen als dit in het belang is van zijn broeders en zusters, maar er mag geen twijfel zijn bij het verwijderen of snijden van de organen dat men angst heeft om dood te gaan of dat het leidt tot ernstige schade, want dan is het niet toegestaan.

Men moet met spoed voorzorgsmaatregelen nemen voor deze orgaanbezit en niet nalatig zijn. En Allah is Alwetend.

In Nederland is het mogelijk om deze vaststelling door te geven aan de Nederlandse overheid. Hiervoor heeft u een DigiD account nodig. Ga naar https://www.donorregister.nl/ om uw keuze vast te leggen.

English
Question: In my home country, the Netherlands, I received a letter from the government about giving permission to donate (a few) organs after my death. Is it permissible for a Muslim to give this permission to extract (some) organs from my body as a donation?

Answer: With the legacy of the deceased, it is not allowed to extract or cut organs from its orbital body. Giving such an estate to a non-Islamic law follower is considered to be unreliable. In addition, this consent can not be given or imitated.

Yes, there is no doubt that at present a human organ bank is a medical necessity. Some unforeseen circumstances or calamities may require the need for organ transplantation and in some difficult circumstances it is necessary to undergo an organ transplant. Therefore, in such circumstances, a transplant [of a human organ bank] for healing or surgical measures is advisable. In this innovative age, transplanting or cutting and extracting human organs for the sake of mankind, thousands of people on the verge of dying, sick people, disabled or neglected people are saved from death. Therefor, a healthy person could donate his organs, only if this is in the interest of his brothers and sisters, but there should be no doubt in removing or cutting the organs that one is afraid to die or that it leads to serious damage, because then it is not allowed.

It is urgent to take precautions for this organ possession and not be negligent. And Allah is All-knowing.

In the Netherlands it is possible to pass this determination on to the Dutch government. For this you need a DigiD account. Go to https://www.donorregister.nl/ to record your choice.
 
Mufti ‘Abd al-Wajid al-Qadri
al-Fatawa Europe